இனப்படுகொலை தமிழீழமும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பும் என்னும் நூல் அறிமுக விழாவின் போது அரசியல் ஆய்வாளர் பீ.ஏ.காதர் அவர்களின் உரை