உலக நாடுகளின் முன்றலில் ராஜபக்சவுக்கு எதிர்ப்பைக் காட்ட எல்லாரும் வாருங்கள் – கோபி சிவந்தன்.
http://www.youtube.com/watch?v=8kheXspQFmw&feature=player_embedded